Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

wabnicu
14:18
wabnicu
14:08
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.

November 24 2019

wabnicu
09:53
wabnicu
09:52
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaataszka ataszka

November 22 2019

wabnicu
19:36
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viamadeinchina madeinchina
wabnicu
19:36
wabnicu
19:35
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaaggape aggape
wabnicu
19:35
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaggape aggape
wabnicu
19:35
7444 9820 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaggape aggape

November 20 2019

wabnicu
21:54
9850 078c
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

November 09 2019

wabnicu
21:07
4568 0b8e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
wabnicu
21:06
1460 3b2a 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
wabnicu
21:06
8823 614e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabanshe banshe
wabnicu
21:04
wabnicu
13:35
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabellabella bellabella
wabnicu
13:35
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
balonik
Reposted frommajkey majkey viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabellabella bellabella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl