Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

18:40
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi

July 13 2017

wabnicu
18:52
wabnicu
18:45
1724 b9fa 500
Mélanie Laurent
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje

July 11 2017

wabnicu
15:43
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2017

wabnicu
19:15
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wabnicu
19:03
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wabnicu
19:03
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

July 08 2017

wabnicu
16:55
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
wabnicu
16:10
0388 98fc 500
Reposted fromSombra Sombra
13:30
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
13:15
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

wabnicu
13:12

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
wabnicu
13:09


Through the Woods T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viabanshe banshe
wabnicu
13:06

July 07 2017

wabnicu
20:39
20:37
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)

July 03 2017

wabnicu
19:09

June 29 2017

wabnicu
19:38
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabanshe banshe
wabnicu
19:35
8708 3cc2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 27 2017

wabnicu
20:18
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl