Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

20:07
wabnicu
20:06
wabnicu
20:02
2189 4ca9 500
wabnicu
20:02
Czy w bezsilnej złości, łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić? Aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest...
— Bogdan Olewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

August 19 2018

wabnicu
18:41
<3
Reposted fromzatora zatora viabanshe banshe
wabnicu
17:06
wabnicu
17:06
wabnicu
17:05
wabnicu
17:04
wabnicu
13:32
wabnicu
13:32
wabnicu
13:30
wabnicu
13:30

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
13:30
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

July 31 2018

wabnicu
19:46
Reposted fromnosmile nosmile viagoszko goszko
wabnicu
19:46
Reposted from1911 1911 viabanshe banshe
wabnicu
12:13
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viagoszko goszko
wabnicu
12:12
<3
Reposted fromzatora zatora viagoszko goszko

July 29 2018

wabnicu
16:55
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapensieve pensieve
wabnicu
16:55
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl